Αδειοδοτήσεις - Άδειες Λειτουργίας

Η BM Constructions αναλαμβάνει όλη την διαδικασία και την συγκέντρωση των  δικαιολογητικών για την έκδοση κάθε είδους οικοδομικής άδειας:

Oι οικοδομικές άδειες για τεχνικά έργα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

·         Άδεια Δόμησης,

·         Έγκριση Αδειών Μικρής Κλίμακας,

·         Έγγραφη Ενημέρωσης προ 48 ωρών

 

1. Άδεια Δόμησης 

Άδεια Δόμησης (κατά το Άρθρο 48 του Ν. 4178/2013 – τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν.4067/2012), απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως:

α. Κατεδάφιση κατασκευών. Στην περίπτωση που κατεδαφίζεται ολόκληρο κτήριο και όχι τμήμα αυτού, δεν απαιτείται να υποβληθεί διάγραμμα δόμησης

β. Εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων

γ. Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτηρίων και των παραρτημάτων τους

δ. Κατασκευή πισίνας

ε. Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους

στ. Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε μορφής εγκατάστασης, που δεν ορίζεται με τις περιπτώσεις των άλλων 2 τύπων οικοδομικών αδειών (βλ. παραγράφους που ακολουθούν)

ζ. Περιτοιχίσεις και περιφράξεις που δεν ορίζονται με την παράγραφο ζ των περιφράξεων με 48-ωρη ενημέρωση

η. Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών

2.  Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Η Άδεια Μικρής Κλίμακας είναι απαραίτητο να εκδοθεί αντί της κανονικής άδειας οικοδομικής (Άδειας Δόμησης) σε περιπτώσεις όπου το εύρος των εργασιών είναι περιορισμένο.

Η διαδικασία Έκδοσης είναι η ακόλουθη:

Για την χορήγηση της Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας εξετάζεται και ελέγχεται το περιεχόμενο και η πληρότητα της αίτησης – δήλωσης των ενδιαφερόμενων, καθώς και των επισυναπτομένων σχετικών δικαιολογητικών.

Με την ίδια αίτηση δύναται να εκτελεστούν περισσότερες από μια εργασίες, υπό την προϋπόθεση ότι θα κατατεθούν συνημμένα στην αίτηση όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για καθεμία από τις αιτούμενες εργασίες.

Αρμόδιος εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υπηρεσίας Δόμησης, αφού ελέγξει την αίτηση και τα δικαιολογητικά κατά τα ανωτέρω χορηγεί στην συνέχεια την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών.

Ο ως άνω έλεγχος δεν αφορά σε στοιχεία αρτιότητας των οικοπέδων ή των γηπέδων, ή στοιχεία νομιμότητας των κτηρίων τα οποία, σε κάθε περίπτωση, υποχρεωτικά δηλώνονται στην αίτηση με ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού και βεβαιούται ότι τα υφιστάμενα κτήρια εμπίπτουν στις περιπτώσεις της Παρ. 2 του Άρθρου 1 της ΥΑ 55174 ΦΕΚ2605.

Η Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας εγκρίνεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα. Ένα αντίγραφο του εντύπου εξ αυτής χορηγείται στον ιδιοκτήτη, το δεύτερο αποστέλλεται αμελλητί στο οικείο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), το τρίτο στον οικείο Δήμο και το τέταρτο διατηρείται στο αρχείο της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ. σε συσχέτιση με τυχόν οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης του ακινήτου.

Τέλος δεν κατατίθενται ως συνημμένα και δεν αποτελούν αντικείμενο ελέγχου πληρότητας

3. Άδεια Έγγραφης Ενημέρωσης προ 48 ωρών

Για τις παρακάτω εργασίες (κατά το Άρθρο 48 του Ν. 4178/2013 – τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν.4067/2012) απαιτείται, προ 48 ωρών, έγγραφη ενημέρωση για την εκτέλεσή τους της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

α. Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτηρίου ή τις όψεις του, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της Παραγράφου 2 του Άρθρου 27 (Ν.4067/2012).

β. Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

γ. Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων και επενδύσεων τοίχων ή οροφών.

δ. Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή ή τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτηρίων.

ε. Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα.

στ. Συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωμάτων.

ζ. Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μέτρων από το φυσικό έδαφος.

η. Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λέβητων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, σε υφιστάμενα κτήρια σύμφωνα με την Παράγραφο 10 του Άρθρου 16 (Ν.4067/2012), εγκατάσταση συστοιχίας επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου (ρυθμιστές, μετρητές, παροχετευτικοί αγωγοί), εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), υπέργειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου σύμφωνα με το Άρθρο 17 (Ν.4067/2012).

θ. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων σύμφωνα με την Παράγραφο 2β΄ και γ΄ του Άρθρου 19 (Ν.4067/2012) .

ι. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών ή τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης/αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων.