Εκτιμήσεις Ακινήτων

Η BM Constructions παρέχει τεκμηριωμένες εκτιμήσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαικά Εκτιμητικά Πρότυπα της TEGOVA (The European Group of Valuers) για πάσης φύσεως ακίνητα και για οποιοδήποτε σκοπό.

Εκτίμηση είναι η διαδικασία προσδιορισμού της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου, σε δεδομένη χρονική στιγμή και για συγκεκριμένο σκοπό. Ο σκοπός της εκτίμησης, τα σχετικά στοιχεία και οι κρατούσες συνθήκες θα καθορίσουν τις παραδοχές που πρέπει να γίνουν και τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί.

Η τεκμηριωμένη εκτίμηση των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία.

Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι μέχρι σήμερα έχουμε πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό εκτιμήσεων για μια σημαντική γκάμα ακινήτων όπως:

 • Οικόπεδα - Αγροτεμάχια
 • Γραφεία
 • Καταστήματα
 • Κατοικίες
 • Βιομηχανικά ακίνητα
 • Αποθηκευτικά κέντρα
 • Εμπορικά κέντρα
 • Super Market
 • Ξενοδοχεία
 • Διατηρητέα Κτίρια

Οι εκτιμήσεις της Εταιρείας μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε σκοπό όπως:

 • Αγοραπωλησία
 • Μίσθωση
 • Επαναδιαπραγμάτευση μίσθωσης
 • Απεικόνιση Λογιστικών καταστάσεων
 • Δικαστική διαμάχη
 • Δανειοδότηση από τράπεζα
 • Διανομή περιουσίας

 

Για την εκτίμηση της αξίας ενός ακινήτου λαμβάνονται υπ'όψιν πολλοί παράγοντες οι οποίοι διαφοροποιούνται ανάλογα με την χρήση του προς εκτίμηση ακινήτου (π.χ. διαμέρισμα, κατάστημα, βιομηχανικό κτίριο κ.λπ). Στο πρωταρχικό σταδιο της εκτίμησης απαιτούνται δικαιολογητικά (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια, τίτλοι ιδιοκτησίας), τα οποία θα πρέπει να προσκομίσει ο ιδιοκτήτης ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν πιο σαφής εικόνα για το ακίνητο που πρόκειται να εκτιμηθεί.

Η μεθολογία η οποία ακολουθείται κατά κύριο λόγο στις εκτιμήσεις ακινήτων είναι η χρήση της Συγκριτικής μεθόδου όπου με την συλλογή κατάλληλων συγκριτικών στοιχείων και έπειτα την χρήση προσαρμογών επί του εκάστοτε εκτιμώμενου ακινήτου καταλήγουμε στην εκτίμηση της αγοραίας αξίας μονάδας του ακινήτου. Δεν αποτελεί όμως τη μοναδική μέθοδο αφού κατά περίπτωση και ανάλογα το σκοπό της εκτίμησης και το είδος του ακινήτου μπορούν να εφαρμοστούν και άλλες μέθοδοι όπως η μέθοδος εισοδήματος με προεξόφληση χρηματορροών με βάση τα μελλοντικά έσοδα από τη λειτουργία ενός ακινήτου και η υπολειμματική μέθοδος με βάση το σενάριο αξιοποίησης ενός ακινήτου σύμφωνα με την βέλτιστη χρήση του.

Σε κάθε περίπτωση είναι καθήκον του εκτιμητή να αποφασίσει ποια μέθοδο εκτίμησης θα επιλέξει για την εξαγωγή των σωστών συμπερασμάτων.