Στατικές Μελέτες Κτιρίων

Η BM Constructions έχοντας εξειδικευμένο προσωπικό με εμπειρία, στον τομέα της στατικής μελέτης, πέραν των  40 ετών και έχοντας εκπονήσει πλήθος μελετών είναι σε θέση να εγγυηθεί για την ποιότητα των μελετών της.

Τι είναι στατική μελέτη:

Οι στατικές μελέτες της φέρουσας κατασκευής, που συνιστούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες μελέτες είτε αναφέρονται σε ένα κτίριο ή σε ομάδες κτιρίων είτε αναφέρονται σε κτιριακό έργο ως μέρος οποιουδήποτε τεχνικού έργου, παρέχουν τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίες, με σκοπό την ασφαλή τεχνικοοικονομική κατασκευή του φέροντος οργανισμού του κτιριακού έργου.

Περιεχόμενο μελέτης:

Η μελέτη περιλαμβάνει την εκπόνηση των υπολογισμών και τη σύνταξη των σχεδίων, πινάκων κλπ που απαιτούνται για τη κατασκευή του φέροντος οργανισμού, καθώς και εκτίμηση της προβλεπόμενης για την εκτέλεση δαπάνης.

Ισχύοντες κανονισμοί:

Κατά την εκπόνηση των στατικών μελετών των κτιριακών έργων θα λαμβάνονται υπ' όψη οι εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμοί και Αποφάσεις για την μελέτη και εκτέλεση κτιριακών έργων, όπως πχ.

1. Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΝΟΚ

2. Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη μελέτη και εκτέλεση έργων οπλισμένου σκυροδέματος.

3. Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός ΕΑΚ

4. Ο Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεως δομικών έργων.

5. Ο Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΟΣ

6. Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)